GESCHIEDENIS

  

De Stichting Dokter van Hiltenfonds is opgericht in 1947 na het overlijden van Dokter Th. C. van Hilten. Dokter van Hilten vestigde zich op 2 juni 1921 in Alkmaar als kinderarts waarbij hij uitgroeide als een geliefd arts met groot aanzien. 

Tot zijn dood op 1 juni 1946 is Dokter van Hilten in Alkmaar gebleven.

Krantenartikel

Zaterdag is Dokter van Hilten overleden....

De Vrije Alkmaarder, 3 juni 1946

Dit bericht, dat een schok door geheel Alkmaar deed gaan, kwam geheel onverwacht.


Dokter van Hilten, de bekende kinderarts, was geliefd bij alle gezinnen waar kinderen zijn. Het groot aanzien dat hij genoot, was te danken aan zijn altijd opgeruimd en vriendelijk humeur en niet in het minst aan zijn uitstekend vakmanschap.


Hij vestigde zich op 2 juni 1921 te Alkmaar, Dokter van Hilten zou dus gisteren, Zondag 2 juni, vijf-en-twintig jaar in Alkmaar gevestigd zijn geweest. 

Actie in Alkmaar

Na de dood van Dokter van Hilten kwam de Alkmaarse gemeenschap in actie om een gedenkteken op te richten.

Krantenartikel

Een gedenkteken voor Dokter van Hilten

De Vrije Alkmaarder, 10 september 1946

Toen kortgeleden het overlijden van Dr. Th. C. van Hilten in Alkmaar bekend werd, was dit geheel onverwacht.


Wie kende niet Dr. Van Hilten, den beminden grijzen kinderarts?


Vele kinderen heeft hij in zijn leven geholpen, vele moeders zijn hem innig dankbaar voor alles wat hij voor hun kinderen deed. Overal waar hij kwam had hij een vriendelijke groet, een hartelijk woord.


 Er is nu gelegenheid om – zij het postuum – Dokter van Hilten zijn dankbaarheid te tonen.


Enige moeders zijn op het idee gekomen, om in Alkmaar een gedenkteken op te richten ter nagedachtenis van Dr. Van Hilten. Huis aan huis zal binnenkort een lijst-inzameling worden gehouden, zowel in Alkmaar als in de naaste omgeving.


Van de opbrengst, die naar wij hopen, overweldigend groot zal zijn, zal – waarschijnlijk in het consultatiebureau voor Zuigelingen aan de Gasthuisstraat – een gedenkteken worden geplaatst.


Iedere oud-patiënt, iedere Alkmaarder, geve wat hij kan! 

Oprichting fonds  

De familie van Hilten had echter de wens om de opbrengst aan te wenden voor de oprichting van een fonds waaruit de verplegingskosten voor zieke kinderen bekostigd kon worden. 

Krantenartikel

Het Dokter van Hilten-fonds een succes

De Vrije Alkmaarder, 28 september 1946

De inzameling voor het ,,Dokter van Hiltenfonds” heeft in Alkmaar de respectabele som van ruim vierduizend Gulden opgebracht.


In overleg met de familieleden van den overleden arts heeft het comité gemeend in de geest van Dokter Van Hilten te handelen, door in plaats van een monument op te richten, deze gelden te besteden voor een fonds, waaruit de verplegingskosten voor zieke kinderen bekostigd kunnen worden. 

Totstandkoming Dokter van Hiltenfonds

Hiermee is de totstandkoming van het Dokter van Hiltenfonds een feit. Op 14 mei 1947 is de Stichting Dokter van Hiltenfonds opgericht en kwam in het beheer van de familie van Hilten met zijn zoon Mr. Bob van Hilten als voorzitter.

Krantenartikel

Het Dr. van Hiltenfonds

De Vrije Alkmaarder, 14 mei 1947

De stichting beschikt reeds over een bedrag van meer dan f 6500,-.


Het spreekt vanzelf dat hoe groter deze stichting wordt des te meer kinderen uitgezonden kunnen worden.


Kinderen van ouders uit die gemeenten, die aan het fonds bijgedragen hebben komen, zonder onderscheids des geloofs, voor uitzending in aanmerking.


Het stichtingsbestuur heeft zich als volgt gevormd:

Voorzitter, mr. G. (Bob) van Hilten

Secretaresse, mevr. Stoel-Roos

Penningmeesteresse, mevr. Oli, van Houtenkade 5

Leden: mevr. De Burck en zr. Falkena 

Het Dokter van Hiltenfonds en de Tafelronde 6

  

Bob van Hilten was werkzaam als advocaat en besloot op een goed moment te verhuizen naar Venlo. Omdat hij daardoor zijn werkzaamheden als voorzitter van het Dokter van Hiltenfonds niet kon voortzetten heeft hij besloten om deze over te dragen aan Tafelronde 6 in Alkmaar.


“Met als huiswerkopdracht: Actief uitbreiden en zo!”

Matthee Stoel, oud-tafelaar Tafelronde 6


Tafelronde 6 te Alkmaar is op 28 maart 1947 opgericht door onder andere Henk Holsmuller en Bob van Hilten.


Bob van bevriend met Henk Bruna, oprichter van de Nederlandse tak van de Round Table en richtte op 7 juni 1946 de eerste Nederlandsche Tafelronde op in Utrecht.


Bruna was tevens oprichter en eigenaar van de uitgeverij en keten van kantoorboekhandels “Bruna”. Hij was de oom van tekenaar Dick Bruna.

Mr. Bob van Hilten

Het beste bewijs, hoe geliefd Dr. van Hilten in Alkmaar was, werd geleverd toen in het laatste jaar van de tweede wereldoorlog zijn zoon wegens hulp aan Engelse piloten ter dood veroordeeld was.


Een lijst met handtekeningen, die moest dienen om gratie voor de ter dood veroordeelde te vragen werd zo groot. Dat zij inderdaad succes oogstte en het vonnis werd omgezet in een levenslange gevangenisstraf.


Iets, wat slechts zeer zelden is gelukt.

Krantenartikel

Mr. Bob van Hilten weer thuis.

  

De Vrije Alkmaarder, 29 mei 1945

Er zijn in de afgeloopen weken verscheidene stadgenooten uit concentratiekampen in de kring van hun familie teruggekeerd. Dat dergelijke thuiskomsten steeds groote vreugde verwekten, spreekt vanzelf. Het is ons niet mogelijk door het zeer, zeer nijpende plaatsgebrek, aan deze vreugdevolle thuiskomsten steeds aandacht te wijden, doch wij willen hier een uitzondering maken voor de thuiskomst van Mr. Bob van Hilten.


Hoe leefde de heele stad mee, toen hij indertijd, samen met Nel Lind, gepakt werd en door het Kriegsgericht ter dood veroordeeld wegens hulpverleening aan Engelsche piloten. Zondagavond kwam Mr. Van Hilten weer thuis en gisteren werd uit tal van huizen op de Oudegracht de vlag uitgestoken, een vreugde-uiting, ongetwijfeld namens tallooze stadgenoten, over deze behouden terugkeer.


Ook wij willen hier Mr. van Hilten, zijn ouders en verloofde van harte gelukwenschen. Wij spreken tevens de wensch uit, dat zijn strijdgenoote, Nel Lind, over wie nog niets definitief bekend is, eveneens spoedig gezond en wel in onze stad terug zal keeren. 

De begindagen van het fonds

Over de begindagen zijn natuurlijk ook vele publicaties terug te vinden.

Krantenartikel

TWEE ALKMAARDERTJES NAAR BUITEN

De Vrije Alkmaarder, 28 juni 1947

Het comite Dr. van Hiltenfonds heeft het initiatief genomen twee Alkmaarse bleekneusjes tussen 6 en 12 jaar voor zes weken naar een vacantiekoloniehuis te sturen, waar ze ruimschoots, gelegenheid zullen hebben nieuwe krachten op te doen.


Het comite heeft nu geloot tussen door verschillende genootschappen opgegeven kinderen. De gelukkigen zijn: Cornelis de Ruiter, een jeugdige inwoner van Broek op Langendijk, en een Alkmaars burgeresje: Rietje de Vries. – Prettige vacantie! 

Alkmaars oudste stichting welke zich inzet voor het welzijn van kinderen

Inmiddels bestaat het Dokter van Hiltenfonds ruim 70-jaar en is nog steeds in beheer bij 

Tafelronde 6. Geheel in lijn met de traditie wijzen zijn jaarlijks – tijdens het Nieuwjaarsdiner – een nieuw bestuurslid aan. 


Een driekoppig bestuur organiseert jaarlijks fundraising evenementen van waaruit regionale goede doelen worden ondersteunt.


Het Dokter van Hiltenfonds is Alkmaars oudste stichting welke zich inzet voor het welzijn van kinderen.